Our Tools

Name Category Date

Google Classroom

Instructional Tools
22/03/2021

Microsoft Teams

MICROSOFT TEAMS là một ứng dụng cộng tác để g…

Instructional Tools
01/04/2021

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint (thường gọi là PowerPoint) là một phần mềm thiết kế…

Instructional Tools
01/04/2021

PowToon

Powt…

Instructional Tools
01/04/2021

Video Editor

Vide…

Instructional Tools
01/04/2021

Facebook

Facebook là một phương tiện truyền thông xã hội và dịch vụ …

Instructional Tools
01/04/2021

OneNote

OneNote là sổ ghi chép cá nhân dạng số hóa được ph&a…

Instructional Tools
01/04/2021

Gmail

Gmail là một dịch vụ email miễn phí do Google LLC phát triển hỗ t…

Instructional Tools
01/04/2021

Pinterest

Pinterest là một ứng dụng Web chia sẻ các đánh dấu trang Web để t…

Instructional Tools
01/04/2021

Stay Connected