Nhảy đến nội dung

Thiết kế trình chiếu Microsoft Powerpoint

Thiết kế trình chiếu Microsoft Powerpoint

Thiết kế trình chiếu Microsoft Powerpoint

Lê Đức Long (Chủ biên), Trần Xuân Phương Nam
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
  • Đã xuất bản
  • Tin học ứng dụng
  • Tin học văn phòng
ISBN: 978 - 604 - 918 - 994 - 4
16 x 24 cm