Title Date Size Download
[PDF] Tiêu Chí Đánh Giá Theo CV 5555 29/10/2020 360.96 KB Tải
[DOCX] Hướng dẫn thực hiện KHHTDN 21/10/2020 36.5 KB Tải
[Info]6-HD12-QuiTrinh 19/10/2020 276.74 KB Tải
[Info]5-HD8-PPDH 19/10/2020 627.85 KB Tải
[Info]4-HD7-YCCDvoiND 19/10/2020 717.34 KB Tải
[Info]3-HD6-DD 19/10/2020 288.72 KB Tải
[Info]2-HD5-PPDH 19/10/2020 521.4 KB Tải
[Info]1-HD3-Nguyên tắc 19/10/2020 122.06 KB Tải
[Info]5 19/10/2020 805.41 KB Tải
[Info]3 19/10/2020 854.25 KB Tải
[Info]2 19/10/2020 940.27 KB Tải
[Info]1 19/10/2020 1.2 MB Tải
[DOCX] Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp 17/10/2020 22.4 KB Tải
[DOCX] Mẫu thực hành Kế hoạch bài dạy 17/10/2020 23.56 KB Tải
[DOCX] Mẫu báo cáo hoàn thành hỗ trợ đồng nghiệp 17/10/2020 19.8 KB Tải
[PDF] Công văn 3089/BGDDT-GDTrH 17/10/2020 608.93 KB Tải
[PDF] Thông tư 32/2020/TTBGDDT Ban hành điều liệu trường THCS và THPT có nhiều cấp học… 17/10/2020 1.31 MB Tải
[PDF] Thông tư 28/2020/TT-BGDDT Ban hành điều liệu trường Tiểu học 17/10/2020 2.16 MB Tải
[PDF] Thông tư 27/2020/TT-BGDDT Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học 17/10/2020 1.99 MB Tải
[PDF] Hướng dẫn 4003 về thực hiện nhiệm vụ CNTT 2020 - 2021 17/10/2020 1.24 MB Tải
[PDF] Quyết định 4660 Danh mục module dành cho giáo viên cốt cán 17/10/2020 18.46 MB Tải
[PDF] Thông tư 32/2018/TT-BGDDT Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 17/10/2020 1.93 MB Tải
[PDF] Công văn 5555/BGDDT-GDTrH 17/10/2020 379.93 KB Tải
[PDF] Nghị quyết 29-NQ/TW 17/10/2020 257.23 KB Tải
[PDF] Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể 17/10/2020 556.41 KB Tải
[DOCX] Link-demo-mon-Tin-hoc_THCS_THPT 17/10/2020 14.92 KB Tải
[DOCX] Link-video-clip-mon-Tin-hoc_THCS_THPT 17/10/2020 14.11 KB Tải