Nhảy đến nội dung

Giáo trình Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản

Giáo trình Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản

Giáo trình Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản

Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ Quang Thanh, Lê Thị Huyền
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
  • Đã xuất bản
  • Tin học ứng dụng
  • Tin học văn phòng
ISBN: 978 - 604 - 947 - 627 - 3
16 x 24 cm