EM VUI HỌC TIN HỌC 1 – quyển đầu tiên trong bộ tài liệu, phục vụ dạy – học Tin học đối với học sinh khối lớp 1 hướng đến mục tiêu giúp học sinh làm quen với thiết bị chuột của máy tính cá nhân thông qua việc sử dụng và khai thác các chương trình, ứng dụng máy tính được thiết kế đặc biệt dưới dạng trò chơi giáo dục. Đính kèm với tài liệu này, nhóm tác giả cũng xây dựng một hệ thống ứng dụng trực tuyến để hỗ trợ việc dạy và học bộ môn, tạo sự thuận lợi và hiệu quả cho việc dạy – học môn Tin học trên lớp – thông qua giáo viên bộ môn, hoặc tự học của học sinh ở nhà – thông qua phụ huynh.

EM VUI HỌC TIN HỌC 2 – quyển thứ hai trong bộ tài liệu, phục vụ dạy – học Tin học đối với học sinh khối lớp 2 hướng đến mục tiêu giúp học sinh làm quen với thiết bị chuột và bàn phím của máy tính cá nhân thông qua việc sử dụng và khai thác các chương trình, ứng dụng máy tính được thiết kế đặc biệt dưới dạng trò chơi giáo dục. Đính kèm với tài liệu này, nhóm tác giả cũng xây dựng một hệ thống ứng dụng trực tuyến để hỗ trợ việc dạy và học bộ môn, tạo sự thuận lợi và hiệu quả cho việc dạy – học môn Tin học trên lớp – thông qua giáo viên bộ môn, hoặc tự học của học sinh ở nhà – thông qua phụ huynh.