Title Date Size Download
Công văn về việc Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021 (… 07/10/2020 1.24 MB Tải
Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2020 về công tác pháp chế (3747/BGDĐT-PC) 07/10/2020 949.53 KB Tải
Về việc hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ Đại học… 07/10/2020 896.21 KB Tải
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục… 07/10/2020 1.13 MB Tải
Công văn về việc Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh… 07/10/2020 2.71 MB Tải
Công văn về việc tuyên truyền các bài tập thể dục dành cho học sinh tập… 07/10/2020 984.67 KB Tải
Về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các… 07/10/2020 1.3 MB Tải
Về việc điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học;… 07/10/2020 731.49 KB Tải
Công văn về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học (… 07/10/2020 608.93 KB Tải
Kế hoạch Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (… 07/10/2020 1.04 MB Tải
Công văn về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021 (CV3216-BGDĐT) 07/10/2020 592.51 KB Tải
Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương (TT33/2020-BGDĐT) 05/10/2020 2.6 MB Tải
Thông tư 32 Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ… 05/10/2020 1.31 MB Tải
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo… 05/10/2020 593.16 KB Tải
Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và… 05/10/2020 618.79 KB Tải
Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo… 05/10/2020 592.81 KB Tải
Thong tư Ban hành điều lệ trường Tiểu học (TT28/2020-BGDĐT) 05/10/2020 2.16 MB Tải
Thông tư Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học (TT27/2020-BGDĐT) 05/10/2020 1.99 MB Tải
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học… 05/10/2020 1.71 MB Tải
Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 05/10/2020 840.58 KB Tải
Thông tư quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong… 05/10/2020 704.39 KB Tải
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình… 05/10/2020 595.34 KB Tải
Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập (TT22/2020-BGDĐT) 05/10/2020 949.62 KB Tải
Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục (TT21/2020-BGDĐT) 05/10/2020 1.08 MB Tải
Thông tư quy định chế độ làm việc của Giảng viên cơ sở giáo dục đại học (TT20/2020-… 05/10/2020 962.56 KB Tải
Quyết định phê duyệt đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GDMN và… 26/08/2019 441.83 KB Tải
Quyết định về định mức chi phí quản lí dự án (QĐ79/2017-BXD) 26/08/2019 1.77 MB Tải
Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,… 26/08/2019 376.84 KB Tải
Nghị định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu… 26/08/2019 592.56 KB Tải
Luật giáo dục số 43 (L43/QH14/2019) 26/08/2019 495.14 KB Tải
Thông tư sửa đổi thông tư 11 về tuyển sinh THCS và THPT (TT05/2018-BGDĐT) 14/08/2019 160.81 KB Tải
Thông tư về quy chế tuyển sinh THCS_THPT (TT11/2014-BGDĐT) 14/08/2019 1.09 MB Tải
Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học (TT33/2018-BGDĐT) 14/08/2019 237.55 KB Tải
Phê duyệt đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non… 14/08/2019 441.83 KB Tải
Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo… 14/08/2019 729.38 KB Tải
Tổ chức bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới… 14/08/2019 655.41 KB Tải
Công văn thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục (CV3232/2018-BGDĐT) 14/08/2019 372.47 KB Tải
Công văn về việc thực hiện các nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 và… 14/08/2019 802.16 KB Tải
Công văn về việc cải tạo và bảo trì cơ sỏ vật chất giáo dục đảm bảo an toàn… 14/08/2019 504.26 KB Tải
Công văn về việc tăng cường cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục mầm non và giáo… 14/08/2019 238.87 KB Tải
Công văn về việc rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết… 14/08/2019 730.29 KB Tải
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các… 14/08/2019 194.14 KB Tải
Công văn về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa… 14/08/2019 2.13 MB Tải
Công văn về việc hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông (CV344/2019-… 14/08/2019 1.79 MB Tải
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông… 14/08/2019 343.92 KB Tải
Công văn về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp… 14/08/2019 209.45 KB Tải
Hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông (HD791/… 14/08/2019 380.4 KB Tải
Hướng dẫn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung… 14/08/2019 181.03 KB Tải
Công văn về việc hướng dẫn triển khai phương pháp "Bàn tay nặn bột… 14/08/2019 284.28 KB Tải
Công văn về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra (CV8773/2010-BGDĐT) 14/08/2019 280.84 KB Tải
Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông (TT32/2018-BGDĐT) 14/08/2019 1.93 MB Tải
Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (TT20/2018-… 14/08/2019 609.28 KB Tải
Thông tư ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (TT14/2018-BGDĐT… 14/08/2019 2.91 MB Tải
Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công… 14/08/2019 824.62 KB Tải
Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận… 14/08/2019 688.38 KB Tải
Thông tư ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ… 14/08/2019 276.32 KB Tải
Văn bản hợp nhất về ban hành điều lệ trường tiểu học (VBHN/2014-BGDĐT) 14/08/2019 302.1 KB Tải
Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học (TT41/2010-BGDĐT) 14/08/2019 163.65 KB Tải
Văn bản hợp nhất về việc ban hành điều lệ trường mầm non (VBHN/2015-BGDĐT) 14/08/2019 285.12 KB Tải
Điều lệ trường mầm non (QĐ14/2008-BGDĐT) 14/08/2019 163.38 KB Tải
Nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo (NQ29/2013-TW) 13/08/2019 257.23 KB Tải